مهره پلی آمید

گلند لوله خرطومی پلی آمید لوله فلزی و پلاستیکی

گلند دنباله دار پلی آمید پلاستیکی

گلند دنباله دار پلی آمید پلاستیکی

گلند پلی آمید پلاستیکی

درپوش پلی آمید پیچ گوشتی خور

گلند لوله پلیکا