گروه I (معدن)، Ex-d/e I Mb

کاتالوگ

توضیحات

گروه II و III (گاز و غبار)، Ex-eb

گروه II و III (گاز و غبار)، Ex-d/e